top of page

जागतील केव्हा

जागली ही  अंतरे जागल्या  चहु दिशा  जागतील केव्हा  वेड्या  मनातील  आशा 

झोपल्या मनसोक्त त्या  पांघरूण मी घातले  अपयशाच्या आक्रोशाने  आतातरी जागतील  का ??

स्वप्न त्यांची असतील वेडी  वेड्या माझ्या भावना  आशेला जागवताना  मन माझे झोपेल का ??

मनात माझ्या घर त्यांचे  विश्वही माझ्या मनात  मनात राहण्याच्या आशेने तरी  आशा माझ्या जागतील का??

4 views
bottom of page